Sẽ tạm dừng thu bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19| THLC